به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت صنعتی بهشهر در ٩ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ به حدود ٢١٠٩ میلیارد تومان رسید.