به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری نیرو اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.