به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت حمل و نقل توکا در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨ مبلغ ۵٣میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود١۴میلیارد تومان از این درآمد متعلق به شهریور ماه می باشد.درآمد شهریور ماه سال جاری در مقایسه با ماه های قبل رشد قابل توجهی داشته است.