به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت آسیا سیر ارس در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ حدود ٩۵میلیارد تومان درآمد کسب نموده است که حدود ١٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد. گفتنی است درآمد شهریور بیشترین درآمد ماهانه از سال٩٧تاکنون بوده است.