به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت ملی سرب و روی ایران در ۶ ماهه نخست سال ١٣٩٨ به ١۵٠ میلیارد تومان رسید. این شرکت بیشترین میزان درآمد خود را در شهریور ماه به دست آورد.