به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کالسیمین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ از فروش محصولات خود حدود ۵۴۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.