نخستین عرضه شمش بلوم فولاد خراسان در مهرماه نیز امروز با قیمت پایه ٣١,٠٧٧ ریال و حجم عرضه ١٠ هزار تنی صورت پذیرفت. پایانی نسبت به معامله قبل رشد جزئی را به ثبت رساند اما نسبت به .....