در مجموع نزدیک به ٢۶ هزارتن از تقاضا به انواع تیرآهن شرکت اختصاص داشت که پایانی معاملات نیز رشد ١۶ تا ٢١ درصد....