به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی آما اعلام داشت در نظر دارد ٢ دستگاه خودروی اسقاطی را از طریق مزایده به فروش برساند.