سرقینی مسئولیت تنظیم بازار فولاد را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار واگذار کرد.

بورس۲۴ : سرقینی مسئولیت تنظیم بازار فولاد را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار واگذار کرد.

در پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و بر اساس درخواست معاون صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت برگزاری کمیته تخصصی بازار فولاد به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار واگذار شد.

با توجه به ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، و لزوم فراهم نمودن مقدمات تفکیک وزارت صمت به دو وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی این واگذاری انجام شده است.

منبع: چیلان