به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی آما در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٩٠میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶٧درصد رشد داشته است.فروش مرداد ماه نیز ٢٠میلیارد تومان بود.