به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در ٣ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حسابرسی نشده ٨ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است.سود و زیان دوره مشابه قبلی ١ ریال زیان به ازای هر سهم بود.در این دوره سود فروش سرمایه گذاری ها ۴٣۴۶درصد و هزینه های فروش ١٩۴درصد نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش داشته است.