به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولیدی چدن سازان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١٠٠میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٢٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد. گفتنی است بیشترین مبلغ فروش ماهانه دو سال اخیر در اسفند ٩٧ بوده است.