به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به سوالات مطرح شده در سامانه تدان پاسخ داد.