به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت ماشین سازی اراک در ١١ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٢٣٢میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ١٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است بیشترین مبلغ درآمد ماهانه این شرکت در سال مالی منتهی به شهریور ٩٨ در اسفند ماه بوده است.