به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در ٧ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ٢۶٢میلیارد تومان درآمد کسب نموده است که ٣٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد .گفتنی است بیشترین مبلغ درآمد سال مالی جاری در اسفند ماه بوده است.