به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داده پردازی ایران در عملکرد ۴ ماهه، موفق به کسب ٧۶ میلیارد تومان درآمد شد.