به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد خدمات شرکت همکاران سیستم در عملکرد ۵ ماهه، به حدود ۴۶ میلیارد تومان رسید.