به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد خدمات آتیه داده پرداز در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ به ٧٨ میلیارد تومان رسید.