به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت ایران ارقام در ١١ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ به ٩٨ میلیارد تومان رسید.