به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در ٣ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ برای هر سهم ۶ ریال سود محقق کرد. تاصیکو در مدت مشابه سال قبل ۵ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. افزایش ۶۶٩ درصدی درآمدهای عملیاتی را می توان عامل اصلی در تبدیل زیان شرکت به سود در ٣ ماهه سال ٩٨ دانست.