به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شاهد در گزارش تفسیری مدیریت به پیش بینی اقلام مهم صورت سود و زیان در سال مالی ٩٩ پرداخته و برآورد کرده است که مبلغ فروش این شرکت در سال مالی ٩٩ حدود ۵٠میلیارد تومان،بهای تمام شده١٨میلیارد تومان ،سود خالص ٧٧میلیارد تومان و سود هرسهم ١٩٢ریال باشد.گفتنی است هیئت مدیره پیشنهاد کرده برای سال مالی ٩٨ مبلغ ٨٠ریال سود برای هر سهم تقسیم شود.