به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنعتی سدید اعلام داشت بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ شرکت فرعی تسدید، این شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ٨٨٣١ میلیون ریال بوده است .