به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت صنعتی بهپاک در ٨ ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٨ به حدود ۵۴٠ میلیارد تومان رسید.