قدرت های جهانی این را می‌ دانند روحانی گفت: فشار یک جانبه علیه ایران نمی تواند، به نفع آنها باشد. امنیت‌ شان را در منطقه و جهان هم تضمین نمی کند...

بورس۲۴رئیس جمهور طی سخنانی گفت: قدرت های جهانی می‌ دانند که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، آبراههای بین المللی نمی‌ تواند امنیت سابق را داشته باشد، بنابراین فشار یک جانبه علیه ایران نمی تواند به نفع آنها باشد و امنیت‌ شان را در منطقه و جهان تضمین نمی کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری​