به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه مپنا در ٣ ماهه منتهی به تیر ٩٨ برای هر سهم ٢٠ ریال سود محقق کرد. رمپنا در مدت مشابه سال قبل ٢٣ ریال سود برای هر سهم با سرمایه ٢٧٠٠٠ میلیارد ریالی شناسایی کرده بود. رشد ١٧۴ درصدی درآمدهای غیر عملیاتی از جمله نکات مثبت در گزارش این شرکت بود.