به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری پردیس در مرداد ماه حدود ١.۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.