به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی ابوریحان در خصوص فروش ۵ ماهه و بودجه فروش اقدام به ارائه شفاف سازی نمود.