به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی فجر اعلام داشت گاز سوخت مصرفی شرکت مشمول حکم افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در بند(ک)تبصره(١) قانون بودجه سال ١٣٩٨ نشده است.