به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام داشت در نظر دارد مالکیت کل مجتمع و سرقفلی واحدهای تجاری مجتمع تجاری – تفریحی سعدی شیراز (نوبت اول) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام داشت در نظر دارد مالکیت کل مجتمع و سرقفلی واحدهای تجاری مجتمع تجاری – تفریحی سعدی شیراز (نوبت اول) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.