به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی مبین اعلام داشت گاز سوخت مصرفی این شرکت شامل حکم افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در بند(ک)تبصره(١) قانون بودجه سال ١٣٩٨ نشد.