به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره داده گستر عصر نوین افزایش سرمایه ٣٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.