به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در ۴ ماهه ٢٢٢میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ۶۴میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تیر ماه می باشد.فروش تیر از میانگین فروش ۴ماهه بیشتر می باشد.