بورس ٢۴ : بیستمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی اخیرا برگزار شد و در آن تصمیماتی مصوب شد که یکی از آن ها به شرکت صنایع شیمیایی فارس مربوط می شود... پورعزیزی رئیس حسابداری صنعتی شرکت صنایع شیمیایی فارس به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: تا زمانی که مصوبات این جلسه به صورت ابلاغیه به شرکت ارسال نشود نه اقدامی در این باره انجام می گیرد و نه می توان درباره اثرات آن صحبت کرد...