به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت سرمایه گذاری صدرتامین توضیحات تکمیلی ارائه نمود.