مدیرعامل شرکت صنایع بهداشتی ساینا گفت: سه محصول ما قرار بود که تا پایان شهریور وارد بازار شوند اما ممکن است با کمی تاخیر در مهر ماه این اتفاق رخ دهد.