شرکت سیمان شمال از ابتدای سال مالی تاکنون توانسته است در مجموع ۵٩٣.۵٣۶ تن تولید سیمان خاکستری و سیمان سفید داشته باشد و در خصوص فروش نیز ۵٩٩.۵۴٠ تن را به ثبت برساند. همچنین به لحاظ ریالی نیز ٨٨۴.٣٩٨ میلیون ریال درآمد داشته باشد.