به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در ۴ ماهه منتهی به تیر ماه٩٨ مبلغ٩۵میلیارد تومان فروش داشته است که٢۵ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تیر ماه می باشد.بیشترین فروش ماهانه دو سال اخیر در بهمن ٩٧ بوده است.