به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پاکدیس در ۴ ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ١١٩میلیارد تومان فروش داشته است که ۴٠میلیارد تومان ان مربوط به تیر ماه می باشد.فروش تیر بالاتر از میانگین فروش ۴ماهه می باشد.