به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک اقتصاد نوین اهم مطالب مربوط به مجمع خود را منتشر نمود.در این مجمع سودی تقسیم نشد و پاداشی هم به هیئت مدیره در نظر گرفته نشد.