به گزارش کدال نگر بورس٢۴،در ۴ ماهه منتهی به تیر ٩٨مبلغ١٠میلیارد تومان فروش داشته است که٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.فروش ۴ماهه منتهی به تیر در مقایسه با دوره مشابه قبلی ٢٣٣درصد افزایش داشته است.