به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،صنایع غذائی مینو شرق در ۴ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ٣٧میلیارد تومان فروش داشته است که ١٢میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تیر ماه می باشد.گفتنی است فروش تیر ماه ٩٨ بیشترین مبلغ فروش ماهانه از سال ٩۶ تا کنون بوده است.