بورس ٢۴ : مرکز آمار ایران دقایقی پیش خبر داد: متوسط اجاره بهای خانه در تهران در بهار امسال ٣۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد... این گزارش نشان می دهد، هزینه اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۴٠ هزار تومان رسیده است که با این حساب یک اجاره نشین در تهران برای سکونت در واحد ۵٠ متری باید ماهی ٢ میلیون تومان پرداخت کند...

بورس۲۴ : مرکز آمار ایران دقایقی پیش خبر داد: متوسط اجاره بهای خانه در تهران در بهار امسال 35 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد.

این گزارش نشان می دهد، هزینه اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 40 هزار تومان رسیده است که با این حساب یک اجاره نشین در تهران برای سکونت در واحد 50 متری باید ماهی 2 میلیون تومان پرداخت کند.

گزارش مرکز آمار همچنین از اوج گیری قیمت زمین در بهار امسال در شهر تهران حکایت می کند.قیمت زمین در مترمربع، 4 میلیون تومان بیشتر از قیمت مسکن شده است و میزان رشد آن نیز از رشد قیمت مسکن جلو زده است.

در جدول زیر، میزان افزایش قیمت ها در بازار مسکن تهران در اولین فصل امسال آورده شده است:

بهای ملک

بهار 98

میزان رشد نسبت به بهار 97- درصد

قیمت زمین

مترمربعی 17 میلیون تومان

175

قیمت مسکن

مترمربعی 13 میلیون تومان

110

اجاره بها

مترمربعی 40 هزار تومان

35