به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بیسکویت گرجی در ۴ ماهه سال جاری مبلغ۵٢میلیارد تومان فروش داشته است،که نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢۴۶درصد رشد داشته است .فروش تیر ماه شرکت ١۶میلیارد تومان می باشد.