به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در ۴ ماهه منتهی به ١٣٩٨/٠۴/٣١مبلغ ٨۵ میلیارد تومان فروش داشته است که ١٢ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.گفتنی است بیشترین فروش شرکت در ٢ سال اخیر در اردیبهشت٩٨ بوده است.