در راستای خروج از بنگاه داری حرکت کردیم او گفت: می بینید، که تامین سرمایه نوین را در بورس عرضه کردیم و اکنون شرکت لیزینگ ما در صف عرضه است. در مرحله بعد شرکت پرداخت نوین را عرضه خواهیم کرد...