به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر اعلام نمود،سازمان اقتصادی کوثر با مبلغ پیشنهادی۴٠٠میلیارد ریال برای هردو زمین برنده مزایده اعلام گردید.