به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پتروشیمی آبادان در خصوص صورت های مالی منتهی به اسفند٩٧توضیحاتی ارائه نمود.