به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهمن لیزینگ با کسب ١٧ میلیارد تومان درآمد، ۴ ماهه منتهی به تیر سال ١٣٩٨ را به پایان رساند.