به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ ایران در عملکرد ۴ ماهه با روند صعودی درآمد مواجه بود. این شرکت موفق شد در مدت یاد شده ١۴ میلیارد تومان درآمد کسب کند.